Välkommen till vår förening!
Björksoppen
Svampförening Västerbotten
Bli medlem

Om föreningen

Föreningen ska främja svampintresset och ett aktivt friluftsliv samt sprida kunskap om svamp.

Svamp

Genom att dela med oss av erfarenhet, kunskap & upptäckter främjar föreningen svampintresset hos såväl experter som nybörjare. Så länge det behandlar svamp är allt relevant!

Natur

Naturen ligger oss flesta nära hjärtat och i föreningen Björksoppen finns så mycket mer än bara svamp. Låt oss dela med oss av allt som är relevant för vistelse i den fria naturen.

Friluftsliv

Sist men inte minst ingår även en del friluftsliv för den intresserade. Vi låter även föreningen verka som ett forum för att hitta sällskap och inspiration till friluftslivet!

Aktuellt

Aktiviteter

Detta är Björksoppens aktivitetskalendarium. Här postas evenemang och aktiviteter som är öppna för medlemmar i föreningen.

 • September 2017

  Tallhedsexkursion

  -

  Mer information kommer.

 • 5 September 2017

  Artbestämningsdag

  Kl. 18:30-20:30

  Vi anordnar en artbestämningskväll för våra medlemmar. Ta gärna med svampar för att få hjälp med artbestämningen. Sandra Holmblad kommer att hålla i en artgenomgång. Lokal meddelas senare.

 • 3 September 2017

  Svampens dag

  Kl. 11:00-16:00, Gammlia

  Ett svamparrangemang i hela Sverige. Föreningen anordnar en svamputställning och tipsrunda. Plats för arrangemanget är på Gammlia vid kvarnen.

 • 20 augusti 2017

  Heldagsutflykt till Holmön

  Kl. 10:00-17:00, Holmön

  Färjan avgår från Norrfjärden kl. 10:00 och tillbaka från Holmön kl. 17:00 alt. 19:00. Ta med cykel (finns att hyra på Holmön för ca 100 kr). Vi cyklar från färjan till Ängesön (7 km asfaltväg). Sedan vandrar vi längs västra stranden till ngn fiskarstuga, kanske Sikskärsbastun. Ta med egen matsäck för hela dagen.

  Max 15 deltagare, först till kvarn.
 Anmälan till Gunhild per mail eller telefon (se kontaktuppgifter här).

 • 12 Augusti 2017

  Exkursion Bäcksjön

  Kl. 10:00-14:00, Bäcksjön

  Vi åker ut till Bäcksjön för att plocka svamp och sedan gemensamt gå igenom de arter som vi har hittat. Fokus ligger på matsvamar och giftsvampar. Ta med eget fika. Samling: Parkeringen Studiefrämjandet, Ridvägen 5.

 • Se äldre
  aktiviteter
  här

 • 18 September 2016

  Tallhedsutflykt

  Kl. 10:00, Studiefrämjandet

  Samling 10.00 vid studiefrämjandet för en utflykt till en tallhed. Ta gärna bil då vi försöker samåka.

 • 4 September 2016

  Svampens dag

  Kl. 11:00-14:00, Gammlia

  Ett svamparrangemang i hela Sverige. Plats för arrangemanget är på Gammlia vid kvarnen.

 • 1 September 2016

  Cykelutflykt med STF

  Kl. 15:30, Operaplanen

  Utflykt på cykel till en skog i Umeås närhet där vi plockar svamp tillsammans med STF. Samling Operaplanen utanför Norrlandsoperan. Anmälan till Georgine Gillbro: georgine.gillbro@gmail.com

 • 29 Augusti 2016

  Artbestämning

  Kl. 18:00-20:00, Plats meddelas senare

  Kom med svamp och få tips om litteratur m.m.

 • 27 Augusti 2016

  Heldagsutflykt till Holmön

  Kl. 9:00, Holmön

  Färjan avgår från Norrfjärden kl. 09:00 och tillbaka från Holmön kl. 17:00. Ledare finns på Holmön som känner markerna. Vi promenerar från färjan till Bergudden – tar en kvart. Samling och kaffe, sen några timmar i skogen, återsamling med soppa och artgenomgång. Kostnad 150 kr – då ingår svampsoppa och fika.

  Max 30 deltagare, först till kvarn.
 Anmälan till Gunhild per mail eller telefon (se kontaktuppgifter här).

 • 21 Augusti 2016

  Utflykt – mat & förväxlingssvampar

  Kl. 10:00, Studiefrämjandet

  Samling kl. 10:00 Studiefrämjandet, Ridvägen 5. 
Samåkning planeras men tag gärna med bil till samlingsplatsen.
 Ansvarig för aktiviteten är Sandra H.

 • 28 Maj 2016

  Exkursion till Öreälven

  Öreälven

  Exkursion till Öreälven för att se bombmurklor m.m. Det är tuff terräng vid älven. Vi kommer att ordna samåkning i bilar. Information om det samt lämplig utrustning m.m. kommer i anslutning till exkursionen.

 • 9 Maj 2016

  Föreläsning om vårsvampar

  kl. 18:30, Studiefrämjandet

  Föreläsning om vårsvampar som bombmurkla, tulpanskål, trollhand m.fl., svampodling och ekologi.

 • 21 april 2016

  Föreläsnings- och informatoinskväll

  Föreningens ordförande, Sandra Holmblad, föreläser om ”Bra nybörjarsvampar”. Därefter planerar och diskuterar vi aktiviteter inför året.

 • Februari 2016

  Björksoppen grundades

  I februari 2016 träffades några eldsjälar och bildade Björksoppen en svampförening i Västerbotten. Föreningen ska främja svampintresset och ett aktivt friluftsliv samt sprida kunskap om svamp.

Stadgar

Nedan följer Björksoppen Svampförening Västerbottens stadgar för verksamhetsåret 2016.

1. Föreningens namn
Föreningens namn är Björksoppen Svampförening Västerbotten.


2. Föreningens ändamål
Föreningen ska främja svampintresset och ett aktivt friluftsliv samt sprida kunskap om svamp. Föreningen är ideell.


3. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Umeå.


4. Medlemmar
Föreningen är öppen för alla svampintresserade. Medlem är den som senast vid utgången av februari månad har betalat den av årsmötet bestämda årliga medlemsavgiften. Medlem har rösträtt på årsmötet.


5. Organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.


6. Styrelsen
Föreningens styrelse ska bestå av ordförande, minst fyra ledamöter och två suppleanter. Ordförande och suppleanter väljs av årsmötet för ett år. Övriga ledamöter väljs för två år genom att halva antalet väljs varje år. (Första årsmötet väljs två ledamöter för två år och två ledamöter för ett år.)

Styrelsen utser sekreterare, kassör och ev. vice ordförande. Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller var för sig av de personer som styrelsen ger detta uppdrag.


7. Styrelsen åligganden
Styrelsen ska, inom ramen för dessa stadgar, svara för föreningens verksamhet, och kontinuerligt informera medlemmarna om den. Det åligger styrelsen särskilt att
- bokföra föreningens ekonomi och inventarier
- protokollföra alla sammanträden
- förvara originalhandlingarna på ett betryggande sätt
- upprätta medlemsförteckning
- tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt §9
- förbereda årsmötet.


8. Räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.


9. Revision
För att granska föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses två revisorer och en suppleant för ett år. Revisorerna har rätt att löpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens avslutade räkenskaper ska lämnas till revisorerna senast en månad före årsmötet. Revisorernas berättelse ställs till årsmötet och ska lämnas till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet. I revisionsberättelsen ska revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.


10. Årsmötet
Föreningens årsmöte ska hållas före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen ska kalla medlemmarna till årsmötet senast tre veckor före mötet. I kallelsen ska anges var handlingarna till årsmötet ska, senast en vecka före mötet, finnas tillgängliga för medlemmarna.

På årsmötet ska följande behandlas och protokollföras.
1. Årsmötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justerare av protokollet som även är rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Beslut om dagordning.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
7. Styrelsens ekonomiska redovisning.
8. Revisorernas berättelse.
9. Beslut om att fastställa resultat- och balansräkning.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av föreningens ordförande för ett år.
13. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen och valberedning.
14. Val av halva antalet ledamöter för två år och eventuella fyllnadsval.
15. Val av två suppleanter för ett år.
16. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för ett år.
17. Val av valberedning, minst tre personer, varav en är sammankallande.
18. Beslut om medlemsavgift för kommande år.
19. Årsmötet avslutas.

Medlem som vill väcka fråga på årsmötet ska lämna den skriftligt till styrelsen senast åtta veckor före årsmötet.


11. Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla till extra årsmöte och ska kalla till extra årsmöte när en av revisorerna eller när minst en tredjedel av medlemmarna skriftligt begärt det. Vid extra årsmöte får bara beslutas i den fråga som orsakat kallelsen. Styrelsen ska kalla medlemmarna senast två veckor före mötet.


12. Omröstning
För styrelsen och årsmötet gäller vid omröstning enkel majoritet dvs. mer än hälften av antalet avgivna röster. Vid lika antal röster gäller ordförandens mening, utom vid personval, där lotten avgör.


13. Ändring av stadgar och föreningens upplösning
Ändring av eller tillägg till stadgarna samt föreningens upplösning ska beslutas av årsmötet och kräver en majoritet av minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade medlemmar.

Vid upplösning av föreningen ska, efter revisorernas godkännande av räkenskaperna, årsmötet besluta om fördelning av tillgångarna till organisation eller förening som på lämpligt sätt främjar området.Senast modifierat: 2016-02-16

Styrelsen

Nedan presenteras samtliga medlemmar i styrelsen och deras roller.

Sandra Holmblad

Ordförande

Ingrid Högberg

Kassör

Jon Håkansson

Ledarmot

Elisabeth Bååth

Sekreterare

Rolf Libelius

Ledarmot

Gun-Britt Lagerkvist

Suppleant

Gunhild Eriksson Nyberg

Suppleant

Medlemskap

Är du intresserad av att gå med i Björksoppen Svampförening Västerbotten?

För att bli medlem i Björksoppen Svampförening Västerbotten måste du anmäla dig via mail (info@bjorksoppen.se). I ditt mail ska följande uppgifter finnas med:
• Fullständigt namn
• Telefonnummer
• Mailadress

Medlemskapet kostar 100 kr och för att betala avgiften sätter du in pengarna på vårt konto (se uppgifter nedan). För att medlemskapet ska vara giltigt måste du identifiera din betalning. Detta gör du genom att fylla i ditt namn i kommentarsfältet vid överföringen. Om ditt namn inte är ifyllt blir medlemskapet ogiltigt på grund av att vi inte vet vem som har anmält sig. Detta gäller även om vi inte mottagit ditt mail.

Bankgiro: 605-7509

Så snart vi mottagit och godkännt din betalning samt ditt mail kommer du registreras som medlem i Björksoppen Svampförening Västerbotten. Vi kommer att bjuda in dig till våra gemensamma möten och till vår facebook-grupp om så önskas!

Välkommen!

member

Kontakt

Är det något du undrar över är det bara att kontakta oss genom formuläret nedan.
Vi återkommer så snabbt vi kan!